Rozpoczynamy rekrutację do ścieżki dotacyjnej nowej edycji projektów w subregionach ostrołęckim i ciechanowskim

Serdecznie zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych, a także nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne oraz w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 13 000,00 zł na 1 miejsce pracy w subregionie ciechanowskim i 14 000,00 zł w subregionie ostrołęckim. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (odpowiednio 1000,00 i 1100,00 zł) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektów: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim/ciechanowskim – IWES 3” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Z uwagi na harmonogramy projektów i ograniczenia budżetowe w roku 2019 planujemy dofinansowanie maks. po 9 miejsc pracy w każdym z subregionów. W przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych obowiązuje limit: można otrzymać dofinansowanie na maks. 3 miejsca pracy.

UWAGA! Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.  

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy:

  1. osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
  2. osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, kościelne osoby prawne itp.)

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ). Informacji udzielają także Centra Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie i Ostrołęce – kontakt telefoniczny z Dorotą Macioch-Kowalską (subregion ciechanowski, nr tel. 504 496 939) lub Agatą Kosowską (subregion ostrołęcki, nr tel. 604 243 272). Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres dkowalska(at)cofund.org.pl lub akosowska(at)cofund.org.pl.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU I OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

– złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

1) Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w przypadku osób fizycznych wraz z zaświadczeniami bądź oświadczeniami o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych; Załączniki 2 i 3 w przypadku osób prawnych,

2) opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony Załącznik nr 4,

– przejść rozmowę rekrutacyjną i otrzymać pozytywną rekomendację do przyjęcia do dalszej fazy ścieżki dotacyjnej,

– pod okiem przydzielonego doradcy biznesowego wypełnić i złożyć drogą mailową na adres mowes@mowes.pl wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan);

– wnioseko przyznanie wsparcia zostanie oceniony przez ekspertów KOW, a na drugim etapie oceny grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł przed komisją;

– w przypadku uplasowania się na liście rankingowej na miejscu premiującym do dofinansowania, wraz z zatrudnieniem pracowników na stanowiskach dotacyjnych podpisana zostanie umowa o przyznanie wsparcia finansowego i wypłacone wsparcie.

Zasady i wymagania dotyczące ubiegania się o dotację / wypłaty wsparcia można sprawdzić w Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego.