Subregionalne Forum Współpracy – Ostrołęka 29 czerwca

W imieniu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim (MOWES) prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium eksperckim – Subregionalne Forum Współpracy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) w godz. 10.00 – 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki (plac gen. Józefa Bema 1, sala nr 9). Spotkanie organizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta Ostrołęki.

Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) subregionu ostrołęckiego (m. Ostrołęka oraz powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski) odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz politykę społeczną (w tym tworzenie dokumentów strategicznych samorządu).

PROGRAM jest dostępny TU

Głównym celem spotkania jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym przedsiębiorstwami społecznymi). Spotkanie otwiera cykl seminariów eksperckich i podejmuje tematykę przede wszystkim tworzenia, oceny i kontroli programu współpracy z wymienionymi podmiotami oraz jego roli w rozwoju lokalnym i rozwoju sektora ekonomii społecznej. Ponadto spotkanie posłuży prezentacji dobrych praktyk, rozpoznaniu potrzeb w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz dyskusji na temat tego, jak zachęcić organizacje do aktywnego włączenia się w tworzenie programu współpracy oraz pozafinansowych form współpracy z organizacjami. Podczas spotkania uczestnicy zostaną także zapoznani z bezpłatnymi usługami MOWES na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Seminarium poprowadzi Artur Gluziński, ekspert i wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik MOWES, ekspert FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Reprezentowany przez nas OWES posiada akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz realizuje działania dofinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

                     Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu mailowo:
                     lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295