Wyniki Komisji Oceny Wniosków zatwierdzone

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdziła wyniki Komisji Oceny Wniosków (KOW), która zebrała się w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy 27 marca br. To było już trzecie posiedzenie Komisji od początku realizacji projektu.

Na dzień 20 marca 2014 r. do przekazania do oceny merytorycznej kwalifikowały się dwa wnioski o otrzymanie lub przedłużonego wsparcia pomostowego. Po ocenie formalnej wniosków członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu wnioskami wraz z załącznikami.

Podczas posiedzenia eksperci zaprezentowali uzasadnienia i proponowaną wysokość wsparcia finansowego. W toku obrad Komisji, w celu przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości przyznanego dofinansowania, przedyskutowano bieżącą sytuację każdej spółdzielni i możliwości osiągnięcia przez nie przewagi przychodów nad kosztami.

W wyniku obrad Komisji ustalono, że:
– Wniosek 4/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Pracuś” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 24 000,00 zł.
– Wniosek 3/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Besa” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 18 000,00 zł.