Wyniki pierwszego naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych

Znamy już oficjalne wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, która w dniu 8 marca obradowała nad oceną wniosków, jakie wpłynęły do mOWES w ramach pierwszego naboru dotacyjnego. Każdy z biznesplanów oceniany był pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch niezależnych ekspertów.

Poniżej publikujemy listy rankingowe dotyczące projektów Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim oraz Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim.

Wszystkim wnioskodawcom, których pomysły zostały ocenione pozytywnie serdecznie gratulujemy! 

Kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego zostanie ogłoszony w drugim kwartale b.r.

LISTA RANKINGOWA_CIE

LISTA RANKINGOWA_OST