Zaproszenie na konferencję organizowaną wspólnie z Filią WUP w Radomiu – 5 października

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu oraz Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na konferencję: „Ekonomia społeczna – wsparcie rynku pracy i rozwoju lokalnego”, która odbędzie się 5 października 2018 r. w siedzibie Filii WUP, przy ul. Mokrej 2.

Celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej wśród instytucji, organizacji i samorządów subregionu radomskiego – jako istotnego czynnika aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a szerzej – instrumentu wsparcia rynku pracy i rozwoju lokalnego, a zwłaszcza rozwiązywania palących problemów społecznych. W programie konferencji znajdują się wystąpienia na temat kondycji oraz możliwych sposobów wspierania ekonomii społecznej. Dobre praktyki zaprezentują przedstawiciele stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych z regionu radomskiego oraz z Drobina k. Płocka. To już kolejna tego typu konferencja adresowana zarówno do przedstawicieli samorządu lokalnego, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, przedsiębiorstw społecznych, czy NGO, które chciałyby pomagać lub już pomagają osobom zagrożonym na rynku pracy oraz do wszystkich zainteresowanych, którym bliski jest biznes z misją. Na rozwój ekonomii społecznej przeznaczone są  środki unijne w formie dotacji, a przedsiębiorstwa społeczne mogą także liczyć na różnorakie wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń, czy usług.

Udział w konferencji można zgłaszać do 2 października br. pocztą elektroniczną, na adres: m.jagielska[at] wup.mazowsze.pl lub a.fijalkowska [at] wup.mazowsze.pl.

Program konferencji:

10.00 – Przywitanie gości: przedstawiciele WUP i Fundacji Fundusz Współpracy

10.15 – 10.40 – Kondycja ekonomii społecznej na Mazowszu i w subregionie radomskim (m.in. w oparciu o wyniki ankiety dotyczącej współpracy podmiotów społecznej z samorządami) – Michał Bargielski, Mazowiecki Wsparcia Ekonomii Społecznej,

10.40 – 11.05 – Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – niewykorzystany sposób wspierania ekonomii społecznej przez samorządy lokalne – dr Karolina Rojek, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach,

11.05 – 11.30 – Partnerstwo lokalne, które doprowadziło do powstania podmiotu ekonomii społecznej – Andrzej Samoraj, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Aleksandra Pęcherzewska, Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie k. Płocka ,

11.30 – 12.00  – Przerwa kawowa,      

12.00 – 12.25 – Gospoda „Jaskółeczka” w Radomiu , czyli przepis na sukces przedsiębiorstw aspołecznego – Jolanta Gierduszewska, prezes „Jaskółeczki”,                          

12.25 – 12.50 – Rehabilitacja, edukacja,  solidarność pokoleń – Jadwiga Panek-Lenartowicz, Spółdzielnia Socjalna „Reduar” w Alojzowie k. Iłży,

12.50 –  13.15 –  Ekonomia społeczna dla rodzin i seniorów – Centrum Wspierania i Edukacji Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w Radomiu – Monika Dudek, prezes stowarzyszenia,

13.30 – Obiad.

Konferencja, ze strony mOWES odbywa się w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wszyscy zainteresowani ekonomią społeczną mogą liczyć na pomoc także poza konferencją. W Radomiu działa biuro Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Stare Miasto 2), informacje udzielane są także pod nr telefonu: 600 923 287. Adresatami działań mOWES są podmioty prawne: samorząd, instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, tzw. podmioty ekonomii społecznej, NGO, parafie, kluby sportowe, biznes itp. oraz osoby fizyczne: niepełnosprawni, trwale bezrobotni, do 30 lub powyżej 50 r.ż., wychodzące z bezdomności, uzależnień, byli więźniowie, osoby chorujące psychicznie itp.