Powstało nowe partnerstwo w subregionie ciechanowskim

W dniu 17-09-2018, w ramach działań mOWES, zostało podpisane nowe partnerstwo lokalne: 

Partnerstwo Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Subregionie Ciechanowskim, w które włączyły się zarówno władze samorządowe, biznes,  LGD-y, jak i lokalne NGO. Choć swoim zasięgiem partnerstwo zasadniczo obejmuje powiat płoński i ciechanowski, to kontakty i perspektywy rozwoju, które się rysują przed partnerstwem są nie tylko regionalne, ale nawet międzynarodowe (kontakty z biznesem, w tym estońskim).

 

Wśród sygnatariuszy znaleźli się:

1)            Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, reprezentowane przez: Jarosława Stefańskiego – Prezesa Zarządu i Sylwię Sańko – Członka Zarządu,

2)            Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, reprezentowana przez: Danutę Kucińską – Prezesa Zarządu i Agnieszkę Matoblewską – Zastępcę Prezesa,

3)            Oddział Terenowy Towarzystwa Polsko-Estońskiego, reprezentowane przez: Andrzeja Długołęckiego – Prezesa Oddziału i Bogumiłę Wejs – Sekretarza Oddziału,

4)            Mazowiecka Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Andrzeja Bayera – Prezesa,

5)            Powiat Płoński, reprezentowany przez Andrzeja Stolpę – Starostę i Anna Dumińską-Kierską – Wicestarostę.

 

Cele partnerstwa to:

1)            zmniejszenie obszarów i liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej,

2)            zwiększanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej,

3)            rozwój przedsiębiorczości w subregionie, tworzenia przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych,

4)            wzrost świadomości społeczności lokalnych w zakresie ekonomii społecznej,

5)            rozwój turystyki i promocji subregionu,

6)            tworzenie nowych partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej,

7)            działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, w tym  poprzez promocję i wsparcie ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy,

8)            budowanie pozytywnego klimatu dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji społecznie odpowiedzialnego biznesu i społecznie odpowiedzialnego samorządu.

 

W najbliższym czasie w ramach partnerstwa planowana jest pierwsza wizyta studyjna, aby podpatrzeć dobre praktyki w  przedsiębiorstwach społecznych, a zarazem w organizacjach, które prężnie działają na rzecz rozwoju lokalnego.