Harmonogram naboru wniosków o dotację (CIE i OST)

W związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim, przedstawiamy harmonogram związany z naborem wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy zarówno w nowozakładanych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w  podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

do 31 maja – nabór wniosków (biznesplanów)

do 2 czerwca – ocena formalna

do 12 czerwca – ocena merytoryczna

do 16 czerwca KOW i ogłoszenie wyników

od 20 czerwca podpisywanie umów i wypłacanie dotacji.

Uprzejmie informujemy, że pełna dokumentacja konkursowa, tj. regulamin naboru oraz formularze biznesplanów zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 23 maja na stronie www.mowes.pl