Projekty zmian prawnych dotyczących ekonomii społecznej

Obecnie procedowane są niezależnie trzy ustawy dotyczące różnych aspektów ekonomii społecznej. Są także na różnym etapie zaawansowania. Są to:

1.   „Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych” – wpłynął do Sejmu 21 sierpnia 2017 (jest przed pierwszym czytaniem w Sejmie). 
2.  Poselski projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej” (wpłynął do Sejmu  22-04-2015, jest na etapie pracy w komisjach).
3.  Ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej (nie wpłynął jeszcze do Sejmu RP). „Wstępny projekt założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej” został przedstawiony 26 kwietnia 2017 na posiedzeniu Krajowego Komitetu  Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Ad.1

Szykują się  ważne zmiany prawne związane ze spółdzielniami socjalnymi.  Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych zyskał już aprobatę Radę Ministrów  i został skierowany do dalszych prac w Sejmie RP („Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw” druk 1779; projekt wpłynął  21 sierpnia 2017, 30 sierpnia skierowano go do I czytania w Sejmie; przegląd złożonych dokumentów i ścieżki legislacyjnej znajduje się TU ). Pełny tekst projektu ustawy liczy 147 stron (pdf). Proponuje się m.in.następujące zmiany.:

– minimalna liczba założycieli osób fizycznych zmieni się z 5 na 3 osoby.
– zostanie wprowadzony nowy typ spółdzielni – spółdzielnie socjalne o charakterze usługowym,
– zostanie zmieniona grupa docelowa  osób z trudnościami na rynku pracy, które będą mogły zostać założycielami/pracownikami w ramach spółdzielni – tj. na wsparcie będą mogły liczyć osoby do 30 r.ż. oraz po 50 roku życia, które poszukują pracy i nie pozostają w zatrudnieniu. Podobne regulacje obejmą także opiekunów osób niepełnosprawnych (nie dotyczy to jednak tych opiekunów, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna). 
–  w określonych sytuacjach będzie można także liczyć na środki z Funduszu Pracy oraz na wsparcie ze środków  PFRON (w tym na możliwość pozyskania środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną oraz dla osób z w/w grup wiekowych.)
– w propozycji nowelizacji ustawy doprecyzowaniu ulega także cel istnienia spółdzielni socjalnej.  W projekcie wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem, nie będących jej członkami.
 – nowym ułatwieniem jest możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami. 
– osoby  niepełnosprawne  w ramach warsztatów terapii zajęciowej będą mogły odbyć praktyki w spółdzielni socjalnej.

Ze stosownym komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można zapoznać się TU.

Ad.2
Niezależnie w Sejmie RP rozpatrywany jest „Poselski projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej” (wpłynął do Sejmu  22-04-2015, druk 3521 – projekt dostępny jest TU jako pdf . Ścieżka procedowania ustawy na stronie Sejmu zatrzymała się na dacie 25 czerwca 2015 (skierowanie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny).

Ad.3
Burzliwa dyskusja na portalach związanych z trzecim sektorem rozpoczęła się po tym, jak  26 kwietnia 2017 Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej na swoim posiedzeniu  przedstawił  „Wstępny projekt założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej” .
TU dostępny jest zarówno szczegółowy protokół z posiedzenia wraz z 31-stronicowym załącznikiem zawierającym założenia ustawy. Komentarz do procedowanego projektu pojawił się także na stronie ekonomiaspołeczna.pl  TU 
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w specjalnym komunikacie czytamy: „Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym w zakresie uregulowania otoczenia prawnego. Znalazło to odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem przyjęcia regulacji jest wsparcie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zwiększenie dostępności usług społecznych użyteczności publicznej, wspierających m.in. politykę rodzinną, w zakresie opieki nad dziećmi, osobami starszymi”.

Tak więc jednocześnie mamy procedowane trzy akty prawne na temat ekonomii społecznej, które z pewnością przyniosą spore zmiany, mamy nadzieję, zgodne z oczekiwaniami podmiotów ekonomii społecznej.