Nowy nabór do projektu wsparcia ekonomii społecznej w subregionie radomskim

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza II turę rekrutacji do projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego). Rekrutacja trwa od 15 listopada do 11 grudnia 2017. Do udziału w rekrutacji zapraszamy grupy inicjatywne, które są zainteresowane zatrudnieniem/stworzeniem miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Grupą inicjatywną mogą być:

osoby fizyczne
np. oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).

osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne itp.)

podmioty ekonomii społecznej (jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  kluby sportowe, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i radomskiego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

15.11.2017 – 11.12.2017 (do godz. 10:00) – nabór wniosków,
11.12.2017 – 13.12.2017 – ocena formalna wniosków,
14.12.2017 – 15.12.2017 – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym,
Ok. 21.12.2017 – ogłoszenie wyników rekrutacji,
2-5 stycznia lub 8-12 stycznia – warsztaty dla uczestników projektu,
do 31 stycznia 2018 – nabór biznesplanów,
do 5 lutego 2018 – ocena formalna biznesplanów,
12-15 lutego 2018 – obrady komisji oceny wniosków (KOW),
do 16 lutego 2018 – ogłoszenie wyników i rozpoczęcie procesu rejestracji nowych przedsiębiorstw społecznych (podpisywanie umów i wypłacanie dotacji).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).
Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Agnieszką Bulską – animatorem w subregionie radomskim – tel. 600 923 287. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres: abulska(at)cofund.org.pl lub zgłosić się bezpośrednio do regionalnego rekrutera: Magdalena Jankowska – tel. 602 315 824 mjankowska(at)cofund.org.pl