Ogłaszamy rekrutację do projektu wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim

Serdecznie zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane założeniem/znalezieniem zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Obecna rekrutacja trwa od 15 listopada do 11 grudnia 2017.
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: ostrołęckiego wraz z m. Ostrołęka, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

15.11.2017 – 11.12.2017 (do godz. 10:00) – nabór wniosków,

11.12.2017 – 13.12.2017 – ocena formalna wniosków,

14.12.2017 – 15.12.2017  – spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym,

ok. 21.12.2017 – ogłoszenie wyników rekrutacji, 

2-5 stycznia lub 8-12 stycznia – warsztaty dla uczestników projektu,

do 31 stycznia 2018 – nabór biznesplanów,

do 5 lutego 2018  – ocena formalna biznesplanów,

12-15 lutego 2018  – obrady komisji oceny wniosków (KOW),

do 16 lutego 2018  – ogłoszenie wyników i rozpoczęcie procesu rejestracji nowych przedsiębiorstw społecznych (podpisywanie umów i wypłacanie dotacji).

Zapraszamy:
1. osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
2. osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne itp.)
3. podmioty ekonomii społecznej (jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  kluby sportowe, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Przasnyszu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Łukaszem Wachowskim – animatorem w subregionie ostrołęckim– tel. 607 168 295. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres: lwachowski(at)cofund.org.pl lub bezpośrednio do regionalnego rekrutera: Doroty Macioch-Kowalskiej – dkowalska(at)cofund.org.pl.