Pierwsze partnerstwo lokalne

Pierwsze w projekcie lokalne porozumienie partnerskie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju ekonomii społecznej zostało podpisane 14 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Różanie.  Porozumienie zostało zawarte pomiędzy trzema podmiotami: Urzędem Gminy Różan, Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury oraz Stowarzyszeniem Aktywnych Pań w Zauziu.

Każda z instytucji będzie podejmować działania, które rozwiną ich własny potencjał, a także całego regionu. W efekcie tych działań: zmniejszy się zagrożenie wykluczeniem społecznym poprzez przyrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, zwiększy się potencjał podmiotów ekonomii społecznej, wzrośnie świadomość lokalnej społeczności, powstaną nowe partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii społecznej. Partnerzy zobowiązali się także do promocji i wsparcia ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu społeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy określaniu lokalnych problemów i – co ważniejsze – ich rozwiązywaniu na poziomie gminy, miasta czy powiatu. Oddolne inicjatywy w gronie podmiotów, które najlepiej wiedzą, czego potrzebują, dają przecież najlepsze efekty, motywują do wytężonej pracy. Partnerstwo zakłada: dobrowolność udziału wszystkich uczestników, ich równość wobec siebie, wspólnie ustalony przez wszystkich problem i sposoby jego rozwiązania, wspólne planowanie, decydowanie i promocje, a także wspólną odpowiedzialność.

Kolejne partnerstwo  w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” powstanie do końca czerwca w Ostrołęce.