Pożyczki na start i rozwój przedsiębiorstw społecznych

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt).  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na cel pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej ok. 143 mln zł. Dodatkowo pożyczki mogą być objęte gwarancją spłaty. Pożyczki mogą być przeznaczone zarówno na start, jak i rozwój przedsiębiorstw społecznych (dwa oddzielne programy), w tym np. na poprawę płynności finansowej, czy wprowadzenie nowych technologii. Dodatkowo oprocentowanie może być obniżone tym bardziej, im więcej nowych miejsc pracy utworzono. Maksymalna kwota pożyczki na start – to 200 tys. zł, a na rozwój – 500 tys. zł. Maksymalny okres spłaty – odpowiednio w obu programach – 5 i 7 lat. Oprocentowanie jest uzależnione od oprocentowania kredytów rynkowych i m.in. utworzonych miejsc pracy. Np. przy pożyczce o wartości 300 tys. zł, gdy utworzone zostaną 2 miejsca pracy, a oprocentowanie rynkowe wynosi np. 8%, przykładowe obniżone oprocentowanie pożyczki wyniesie: 3,83%.

O preferencyjne pożyczki mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, 
  • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
   a) Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
   b) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
  • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
   a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
   b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
   c) spółki non-profit.

Przyznanie pożyczki i gwarancji jest dodatkowo uzależnione od szczegółowych kryteriów. Gwarancja jest wymagana, jeśli dany podmiot ekonomii społecznej nie ma zdolności kredytowej.

Szczegółowe informacje o pożyczkach znajdują się na stronie TU:  (Uwaga, na górze znajdują się dodatkowe klawisze nawigacji „Gwarancje” i „Aktualności”).

Dodatkowe informacje o gwarancjach znajdują się w ulotce TU

KONTAKT WS SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI:

        – w celu uzyskania pożyczki –  należy zgłosić się do właściwego, tj. działającego na danym obszarze Pośrednika Finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego i złożyć wniosek. Lista pośredników (w zależności od kwoty i celu pożyczki) znajduje się TU

        –  w celu uzyskania gwarancji – można się zgłosić do jednego z wymienionych w ulotce (TU) banków, lub uzyskać informacje w BGK o współpracujących bankach komercyjnych pod nr: 801 598 888, 22 599 8888