Przypominamy o rekrutacji w subregionie ostrołęckim – potrwa jeszcze tylko do końca stycznia

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o prowadzonym naborze wniosków o dotację dla samorządów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

Dotacja na zatrudnienie osób w przedsiębiorstwie społecznym

Nawet do 79 tys. zł łącznie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w nim osób bezrobotnych mogą otrzymać gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne z powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego i m. Ostrołęki w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Dotację przeznaczyć można na każdy rodzaj działalności gospodarczej, usługi społeczne, a także działalność oświatową i kulturalną. Nie wymagamy wkładu własnego. Gwarantujemy bezpłatną specjalistyczną pomoc w złożeniu wniosku, uruchomieniu działalności oraz rozliczeniu środków.

Obecny nabór do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, w ramach którego wspierane jest zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych), potrwa do 31 stycznia 2018 r.

Chcąc skorzystać z dotacji, jednostka samorządu terytorialnego może razem z innym samorządem, podmiotem kościelnym lub organizacją pozarządową powołać spółdzielnię socjalną osób prawnych i zatrudniając w niej osoby bezrobotne ze swojego terenu, zapewniać usługi na rzecz mieszkańców. Tak powstała na przykład Spółdzielnia Socjalna „Szansa”, utworzona przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin oraz Fundację „Leśne Zacisze” zajmująca się między innymi dostarczaniem urzędowej korespondencji i utrzymaniem porządku czy Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka” z Węgrowa, utworzona przez Miasto Węgrów i Starostwo Powiatowe zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych i usługami remontowo-budowlanymi.

Stowarzyszenie lub fundacja zainteresowana dotacją poza współtworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych może uruchomić działalność gospodarczą w ramach organizacji lub powołać spółkę non-profit. Na przykład Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” z Myszyńca w ramach dotacji na działalność oświatową otwiera kolejne punkty przedszkolne, a Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” z Mławy remontuje lokal i wyposaża prowadzoną przez siebie restaurację „Gary Babci Krysi”.

Osoby fizyczne nie mające pracy spełniające kryteria projektu mogą otrzymać dotację na założenie spółdzielni socjalnej. Tak powstała i dalej działa na przykład Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” z Ostrołęki prowadząca restaurację i usługi cateringowe.

Praca w przedsiębiorstwie społecznym bez względu na jego formę prawną jest dla osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej, wychodzącej z bezdomności lub w inny sposób mającej określone trudności na rynku pracy szansą na powrót do normalnego, samodzielnego życia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorzy zakładają, że w ciągu trzech lat zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu ostrołęckiego znajdzie w sumie 60 osób oddalonych od rynku pracy.

Po bliższe informacje zapraszamy na stronę www.mowes.pl oraz do Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16. Osoba do kontaktu: Łukasz Wachowski, animator; lwachowski@cofund.org.pl, tel. 607 168 295.

                Jednocześnie zwracamy się z prośbą o umieszczenie powyższej informacji na Państwa stronie internetowej oraz przekazanie jej potencjalnie zainteresowanym osobom, instytucjom i organizacjom.