Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

24 listopada 2017 Sejm RP uchwalił „Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw” (druk nr 1779). Od wejścia w życie poprzednich uregulowań prawnych minęło 10 lat, nowelizacja była więc konieczna. Z drugiej strony popularność ekonomii społecznej rośnie. Jak podaje strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „pod koniec 2013 r. w KRS zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec listopada 2016 r. było 1395 spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1627 podmiotów”. Ten fakt także pociąga za sobą konieczność usprawnienia prawa.

Najważniejsze punkty nowo uchwalonej ustawy to:
– zmniejszenie minimalnej liczby założycieli spółdzielni socjalnej z 5 do 3 osób,

– konieczność zatrudnienia co najmniej 2 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– możliwość powoływania konsorcjów spółdzielczych (np. aby wspólnie startować w przetargach),

– reintegracją zawodową i społeczną będą objęci nie tylko członkowie spółdzielni socjalnych, ale też ich pracownicy,

– spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź też poszukujących pracy bez zatrudnienia lub niewykonujących innej pracy zarobkowej,

– stworzono możliwość refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

– osoby niepełnosprawne realizujące indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej będą mogły odbywać praktyki w spółdzielni socjalnej.

Spółdzielnie socjalne mają 6 miesięcy na dostosowanie swoich statutów do wymogów określonych w nowych przepisach. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Informacja na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która stanowiła podstawę niniejszej publikacji. 
LINK do ustawy
Link do informacji na stronie Sejmu RP