Spotkanie informacyjne dla NGO w Makowie Mazowieckim

Na spotkaniu dla organizacji pozarządowych zorganizowanym 27 września br. przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim realizatorzy projektu IWES zostali poproszeni o przedstawienie zagadnień ekonomii społecznej oraz założeń i działań w projekcie. Na spotkaniu pojawiło się ok. 15 przedstawicieli organizacji z Makowa Mazowieckiego i okolic, Starosta oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. Fundację „Fundusz Współpracy” reprezentowała Jadwiga Kowalczyk, Stowarzyszenie KRES – Katarzyna Koźlicka-Sauleniene.

Po prezentacjach nt. podstaw ekonomii społecznej oraz projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, omówiona została idea tworzenia partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. To rodzaj lokalnej oddolnej inicjatywy, która pobudza rozwój regionu, organizacji i aktywizuje samych mieszkańców.

Szczególne zainteresowanie organizacji wzbudziły dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych – w przypadku ew. uruchomienia dotacji, a także bezpłatne szkolenia z pozyskiwania środków dla PES. Wstępnie też rozmawiano odnośnie zawiązania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Makowie Mazowieckim.