,

Subregion ostrołęcki tworzy biznesplany – wyniki rekrutacji do ścieżki dotacyjnej

6 organizacji z subregionu ostrołęckiego złożyło dokumenty oraz przeszło rozmowy ze specjalistą ds. reintegracji w ogłoszonej niedawno ścieżce dotacyjnej. Za nami pierwszy, ale ważny krok na drodze do utworzenia kolejnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.. W oczekiwaniu na Wasze biznesplany, publikujemy wyniki rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4”.

Na etapie weryfikacji formalnej odrzucona została grupa inicjatywna osób fizycznych, której członkowie nie dostarczyli kompletu wymaganych dokumentów potwierdzających swój status na rynku pracy w chwili zgłoszenia, umożliwiający wzięcie udziału w projekcie.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do skierowania na ścieżkę dotacyjną Projektu następujące podmioty:

 1. Fundacja „Dom z Sercem” 
 2. Spółdzielnia Socjalna „Integracja”
 3. Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”
 4. Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”
 5. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
 6. Stowarzyszenie „Przyszłość w Gminie Wąsewo”.

Z listą rankingową podmiotów przyjętych do ścieżki dotacyjnej projektu można zapoznać się TU.

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację, po podpisaniu umowy doradczej pod okiem doradcy biznesowego rozpoczynają pracę nad wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplanami).

Wzory dokumentów tj. wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanu w części opisowej części budżetowej,  które należy przygotować do oceny ekspertów zewnętrznych są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Znajduje się tam również Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów.

Co teraz?

Złożone biznesplany przejdą w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej

Ocena  merytoryczna składa się z dwóch etapów. 

Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków (KOW).

Drugi etap to prezentacja biznesplanów oraz odpowiedź na pytania przed KOW. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od terminu złożenia biznesplanów. 

Do kiedy czekamy na biznesplany?

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (w formatach: część opisowa – pdf / część budżetowa – MS excel) do dnia 14.12.2022 r. do godziny 12:00 na adres mailowy mowes@mowes.pl.

Pamiętaj:

 • maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to stawka jednostkowa w wysokości 21 020,00 zł na jedno miejsce pracy.
 • przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe w wysokości 1 000 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. 
 • wsparcie finansowe jest przyznawane w kwocie netto. 
 • minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu. 
 • nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.