Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ostrołęckim

Zapraszamy Państwa na ciekawe spotkania i szkolenia online o tematyce związanej z ekonomią społeczną, działalnością organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych oraz współpracą organizacji i samorządu. 

Dołącz do naszej akcji i podpisz list do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika – dotyczący ratowania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim– IWES 3” grupa inicjatywna osób prawnych zainteresowana utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego złożyła dokumenty rekrutacyjne i przeszła rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

Otwarty nabór biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem dwóch wniosków.

W dniach 29-30.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano siedem wniosków – biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowozakładanym oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

W dniu 30 października w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku.  Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzającą wysoką jakość działań.  

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.