Subregionalne Forum Współpracy w Ciechanowie 6 lipca

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium eksperckim – Subregionalne Forum Współpracy, które odbędzie się w dniu 6.07.2018 r. w godz. 10-14 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5 (II p.).

Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) subregionu ciechanowskiego (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński) odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz politykę społeczną (w tym tworzenie dokumentów strategicznych samorządu).

Głównym celem spotkania jest zwiększenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym przedsiębiorstwami społecznymi). Spotkanie otwiera cykl seminariów eksperckich i podejmuje tematykę przede wszystkim tworzenia, oceny i kontroli programu współpracy z wymienionymi podmiotami oraz jego roli w rozwoju lokalnym i rozwoju sektora ekonomii społecznej. Ponadto spotkanie posłuży prezentacji dobrych praktyk, rozpoznaniu potrzeb w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz dyskusji na temat tego, jak zachęcić organizacje do aktywnego włączenia się w tworzenie programu współpracy oraz pozafinansowych form współpracy z organizacjami. Podczas spotkania uczestnicy zostaną także zapoznani z bezpłatnymi usługami mOWES na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Seminarium poprowadzi Artur Gluziński, ekspert i wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik mOWES, ekspert FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Reprezentowany przez nas OWES posiada akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz realizuje działania dofinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

PROGRAM spotkania TU

            Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do środy 5 lipca 2018 r. mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295