Trwa ocena formalna biznesplanów w subregionie radomskim

W pierwszym naborze biznesplanów w subregionie radomskim wpłynęło do nas w sumie 9 biznesplanów. 6 przeszło wstępną ocenę formalną i zostało skierowane do oceny merytorycznej. Trwa weryfikacja formalna pozostałych wniosków. 

Nabór biznesplanów przeprowadzamy w związku z możliwością uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych i już istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionie radomskim oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych). Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną pod adresem: mowes@mowes.pl.