W Czerwinie zawiązuje się lokalne partnerstwo

16 maja w Czerwinie, w powiecie ostrołęckim, odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej. Budowanie lokalnych, oddolnych porozumień to  jeden z najważniejszych celów projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Głównym tematem było zaangażowanie samorządu w rozwijanie inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej.

Podczas dyskusji zastanawiano się nad tym, dlaczego warto wspierać ekonomię społeczną. Rozmawiano o powstawaniu nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorczości społecznej, o integracji społecznej i zawodowej, o zorientowaniu na aktywizację. Osobnym tematem była kwestia klauzuli społecznych, jako wyjątek w prawie zamówień publicznych.

Podsumowując spotkanie przedstawiciele samorządu stwierdzili, że powstająca na terenie Gminy Czerwin spółdzielnia socjalna tworzy nowe miejsca pracy, daje realne możliwości trwałej aktywizacji, usamodzielnienia oraz integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców. Dzięki wspólnym wysiłkom partnerów będzie się mogła sukcesywnie rozwijać.