Wyniki rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie ostrołęckim

Ogłaszamy wyniki posiedzeń komisji rekrutacyjnej do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” .

W oparciu o oceny opisów planowanej działalności i rekomendacje spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna postanowiła o przyjęciu do ścieżki dotacyjnej Projektu podmiotów, które złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Do ścieżki dotacyjnej projektu zostały zakwalifikowane następujące osoby prawne/grupy inicjatywne:

 1. Grupa inicjatywna „Samorządy dla Mieszkańców” – Miasto Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski
  2. Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”
  3. Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
  4. Spółdzielnia Socjalna Sosenka
  5. Spółdzielnia Socjalna VALIDUS
  6. Spółdzielnia Socjalna Na Wspólnej

Z listą rankingową podmiotów przyjętych do ścieżki dotacyjnej projektu można zapoznać się TU.

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację, rozpoczynają pracę z doradcą biznesowym, Panem Pawłem Pyrzyńskim (tel. 602-825-659, e-mail: ppyrzynski@cofund.org.pl) nad wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanami.

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej (formaty: część opisowa – pdf / część budżetowa – excel) na adres mowes@mowes.pl do dnia 24.10.2019 r. (czwartek).

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 14 000,00 zł. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (1100,00 zł/miejsce pracy) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.

Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.  

Wzory dokumentów (biznesplan: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Złożone biznesplany przejdą w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Ocena  merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW). Drugi etap oceny merytorycznej to  prezentacja biznesplanów oraz odpowiedź na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania w regionalnym biurze. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od terminu złożenia biznesplanów.