Wyniki II konkursu biznesplanów na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Odbyło się drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, podczas którego rozdysponowano środki pozwalające na utworzenie odpowiednio 27 i 22 miejsc pracy w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim. 

Każdy z biznesplanów, jakie wpłynęły w ramach naboru dotacyjnego oraz przeszły ocenę formalną, został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów.
Miło nam poinformować, że w toku oceny i dyskusji członków komisji zarekomendowano przyznanie dofinansowania wszystkim wnioskodawcom, jednocześnie wyczerpując alokację środków na dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe przewidziane w projekcie IWES w subregionie ciechanowskim. 

Jesienią pojawi się natomiast szansa na otrzymanie kolejnych dotacji w subregionie ostrołęckim.

Gratulujemy wszystkim beneficjentom.

Poniżej publikujemy listy rankingowe z informacją o wysokości przyznanego dofinansowania:

Lista rankingowa – subregion ciechanowski

Lista rankingowa – subregion ostrołęcki