Wyniki Komisji Oceny Wniosków na udzielenie wsparcia finansowego

W siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” 26 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. W skład 8-osobowej Komisji weszli niezależni eksperci oraz 2 obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Komisja rozpatrzyła 5 wniosków o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, które wpłynęły do Fundacji w dniach 5-19 lipca br.

Zgodnie z § 6 pkt 4 „Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego” wnioski oceniane były pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch losowo wybranych członków Komisji. Z uwagi na brak rozbieżności w ocenach przekraczających 30 pkt łącznie, nie było konieczności dokonywania oceny przez trzeciego członka Komisji.

Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych z poszczególnych części wniosków. Ostatecznie do dofinansowania zarekomendowano 5 wniosków, które zdobyły przynajmniej 60 punktów. Po przeprowadzonej ocenie wszystkich dokumentów została sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby punktów  ze wskazaniem wniosków, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego.

Przyznano następującą punktację oraz dotacje wraz ze wsparciem pomostowym:
1. Wniosek 04/OST/DOT  – Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” (91,0 pkt): dotacja 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe 30 000,00 zł.
2. Wniosek 02/OST/DOT – Małgorzata Ściechowicz, Piotr Byjer, Grzegorz Byjer, Edward Sadowski (88,5 pkt): dotacja 80 000,00 zł, wsparcie pomostowe 24 000,00 zł.
3. Wniosek 01/OST/DOT – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Mazowieckie Forum Inicjatyw (85,5 pkt): dotacja: 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 30 000,00 zł.
4. Wniosek 05/OST/DOT – Spółdzielnia Socjalna „Amelia” (81,0 pkt): dotacja 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe 30 000,00 zł.
5. Wniosek 03/OST/DOT –  Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna Forum (69,5 pkt): dotacja: 100 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 30 000,00 zł.

Decyzja Komisji Oceny Wniosków uzyskała akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (POBIERZ)