,

Wyniki rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie ciechanowskim – czas na biznesplany!

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu przyjęliśmy zgłoszenia od czterech organizacji (w tym trzech istniejących przedsiębiorstw społecznych). Ich przedstawiciele złożyli dokumenty rekrutacyjne i przeszli rozmowy ze specjalistką ds. reintegracji. Pierwszy ważny etap za nami – teraz nadszedł czas na pisanie biznesplanów.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do skierowania na ścieżkę dotacyjną Projektu następujące podmioty:

 1. Ciechanowskie Stowarzyszenie „Filantrop – 10 punktów,
 2. Spółdzielnia Socjalna „Szansa” – 10 pkt,
 3. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” – 10 pkt,
 4. Mazowiecka Fundacja Zdrowia, Rozwoju i Pomocy Rodzinie – 9 pkt.

Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosi 5.

Podmioty, które pozytywnie przeszły rekrutację, po podpisaniu umowy doradczej rozpoczynają pracę nad wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplanami). Doradcą biznesowym jest Pan Wojciech Połap.

Wzory dokumentów tj. wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanu w części opisowej i części budżetowej,  które należy przygotować przy wsparciu doradcy biznesowego do oceny ekspertów zewnętrznych są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Znajduje się tam również Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów.

Złożone biznesplany przejdą w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Ocena  merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków (KOW). Drugi etap to prezentacja biznesplanów oraz odpowiedź na pytania przed KOW. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od terminu złożenia biznesplanów.


Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (w formatach: część opisowa – pdf / część budżetowa – MS excel) do dnia 3.11.2022 r. do godziny 12:00 na adres mailowy mowes@mowes.pl.

Przypominamy, że:

 • maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to stawka jednostkowa w wysokości 21 020,00 zł na jedno miejsce pracy.
 • Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe w wysokości 1 000 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych.
 • wsparcie finansowe jest przyznawane w kwocie netto.
 • minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.
 • nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym
 • przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia
 • rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.

Wszystkim organizacjom, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ścieżki dotacyjnej, gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach rekrutacji!