Zatwierdzono decyzję Komisji Oceny Wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdziła decyzję Komisji Oceny Wniosków, która zebrała się w Fundacji 28 kwietnia br. Do momentu składania dokumentów, czyli do 23 kwietnia 2014 r., dwa wnioski o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego kwalifikowały się do przekazania do oceny merytorycznej. Po ocenie formalnej członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu wnioskami wraz z załącznikami. Zostały one ocenione pod względem merytorycznym przez dwóch wybranych ekspertów, członków Komisji Oceny Wniosków. Podczas posiedzenia przedstawili oni uzasadnienia i proponowaną wysokość wsparcia finansowego. W toku obrad Komisji, w celu przyjęcia wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości przyznanego dofinansowania, przedyskutowano bieżącą sytuację spółdzielni składających wnioski i możliwości osiągnięcia przez nie przewagi przychodów nad kosztami.

Ostatecznie ustalono, że:
Wniosek 05/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Maks” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 9000,00 zł.
– Wniosek 07/PP/OST, złożony przez Spółdzielnię Socjalną „Forum” otrzyma przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 9000,00 zł.