,

Nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie radomskim

Uwaga Radom! Rozpoczynamy rekrutację do ścieżki dotacyjnej projektu IWES 3. Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorstwa Społeczne które w ramach edycji projektu IWES-3 nie otrzymały jeszcze wsparcia w postaci dotacji na miejsca pracy.

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 18 000 zł na jedno miejsce pracy . Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe w wysokości 1 400 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).


Z uwagi na harmonogramy projektów i ograniczenia budżetowe w roku 2022 planujemy dofinansować maksymalnie 5 miejsc pracy .

UWAGA! Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.

Do wzięcia udziału w naborze zapraszamy:
– przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach edycji projektu IWES-3 nie otrzymały jeszcze wsparcia w postaci dotacji na miejsca pracy.

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „Do pobrania”. Informacji udzielają także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu– kontakt telefoniczny ze specjalistka ds. rekrutacji Marleną Tchórzewską tel. 798 371 280. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres mtchorzewska@cofund.org.pl

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU I OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

  • należy złożyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne:
    1) Załączniki 2 i 3 do Regulaminu rekrutacji – w przypadku osób prawnych,
    2) opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony Załącznik nr 4,
  • przejść rozmowę rekrutacyjną i otrzymać pozytywną rekomendację do przyjęcia do dalszej fazy ścieżki dotacyjnej,
  • pod okiem przydzielonego doradcy biznesowego wypełnić i złożyć drogą mailową na adres mowes@mowes.pl wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan);
  • w kolejnym etapie wniosek o przyznanie wsparcia zostanie oceniony przez ekspertów KOW, a następnie grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł przed komisją;
  • w przypadku uplasowania się na liście rankingowej na miejscu premiującym do dofinansowania, wraz z zatrudnieniem pracowników na stanowiskach dotacyjnych podpisana zostanie umowa o przyznanie wsparcia finansowego i wypłacone wsparcie.

Zasady i wymagania dotyczące ubiegania się o dotację / wypłaty wsparcia można sprawdzić w Regulaminie udzielania dotacji i wsparcia pomostowego.


Termin zbierania przez specjalistkę ds. rekrutacji (Marlena Tchórzewska tel. 798 371 280, mtchorzewska@cofund.org.pl ) wskazanych powyżej dokumentów rekrutacyjnych został ustalony do dnia 20 maja 2022. do godziny 12:00.