,

Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie radomskim IWES-3 – ostatni podmiot z szansą na wsparcie dotacyjne

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej dot. ostatnich 5 miejsc jakie mogą zostać jeszcze objęte dofinansowaniem w tej edycji projektu, otrzymaliśmy dokumenty rekrutacyjne zarejestrowanej spółdzielni socjalnej.

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendację spec. ds. reintegracji po rozmowie dotyczącej motywacji i predyspozycji przedstawicielki kandydata, Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała do skierowania na ścieżkę dotacyjną:

Spółdzielnię Socjalną Leśny Zakątek – 10 punktów
(minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosi 5).

Spółdzielnia Socjalna Leśny Zakątek rozpocznie pracę z doradcą biznesowym Panem Wojciechem Połapem tel. 791 048 358 wpolap@cofund.org.pl, nad biznesplanem (tj. wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego), który należy złożyć w wersji elektronicznej (formaty: część opisowa – w formacie pdf wraz z załącznikami /część budżetowa – w formacie excel) maksymalnie do dnia  23 czerwca br. do godziny 12:00, przesyłając na adres e-mail: mowes@mowes.pl

Wzory dokumentów (biznesplany: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE, jest tam również dostępna do pobrania karta oceny formalnej i merytorycznej oraz  instrukcja dot. przygotowania do II części oceny merytorycznej – prezentacji. Instrukcja do prezentacji dla grupy inicjatywnej/PES/PS

Złożony w wersji elektronicznej biznesplan przejdzie w pierwszej kolejności ocenę formalną i po pomyślnym zakończeniu tego etapu zostanie przekazany do oceny merytorycznej, która składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę zewnętrznych ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW).

Drugi etap oceny to prezentacja biznesplanów oraz odpowiedzi na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania on-line.
Termin drugiego etapu oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od daty złożenia biznesplanu.

Przypominamy także, że:

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 18 000,00 zł na 1 miejsce pracy. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (1 400,00 zł) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto. Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.