, , ,

Status przedsiębiorcy społecznego od nowa!

Przedsiębiorco społeczny! Czy wiesz, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ekonomii społecznej, uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wymaga wydania przez wojewodę decyzji administracyjnej? Co to oznacza w praktyce? Mówiąc krótko – bez względu na to, jak długo działasz na rynku i czy posiadasz wpis w bazie Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej, musisz uzyskać ten status raz jeszcze. Jak to zrobić? Do kiedy masz na to czas? Jakie warunki musisz spełnić? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz w dalszej części artykułu . Zapraszamy do lektury.

Nowe zasady ubiegania się o status przedsiębiorstwa społecznego wynikają z ustawy o ekonomii społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812), która weszła w życie z dniem 30 października 2022 roku.

Na mocy w/w ustawy od 30 października 2022 roku decyzję o uzyskaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wydają – jak do tej pory – akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – tylko Wojewoda w trybie decyzji administracyjnej.

Oznacza to, że nawet przedsiębiorstwa społeczne, które do tej pory posiadały status PS w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - aby utrzymać ten status w rozumieniu ustawy - są zmuszone z własnej inicjatywy złożyć nowy wniosek do Wojewody właściwego do miejsca prowadzenia działalności.
W przypadku przedsiębiorstw społecznych (PS) działających na terenie województwa mazowieckiego, obowiązują dwie wersje wniosku – w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo społeczne realizuje usługi społeczne czy jego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poniżej podajemy aktualne wzory wniosków, oświadczeń oraz instrukcję wypełniania wniosku, przygotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie:

 
Zgodnie z zapisami nowej ustawy o ekonomii społecznej, status przedsiębiorstwa społecznego może posiadać:

 • spółdzielnia socjalna;
 • spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych oraz spółdzielnia produkcji rolnej;
 • organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych;
 • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • kościelna osoba prawna;
 • spółki akcyjne, spółki z o.o. i kluby sportowe działające w formie spółek – o ile działają dla zysku oraz jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, prowadzące: 1) działalność odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2) działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), 3) inną działalność o charakterze odpłatnym - jeżeli spełniają warunki określone w ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-9 ustawy o ekonomii społecznej. Wskazane podmioty/jednostki tworzące mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, jeżeli Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa osoba prawna lub osoba fizyczna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych założonych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.


Statusu przedsiębiorstwa społecznego nie mogą uzyskać:
 • podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
 • firmy prywatne i spółki komercyjne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia.


Przedsiębiorstwo społeczne nie może:
 1. udzielać pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanym ani swoim członkom, członkom organów tego przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczać ich zobowiązań mieniem przedsiębiorstwa społecznego;
 2. przekazywać majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie z nim powiązanych lub podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. przeznaczać przeznacza zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim zatrudnione. Status przedsiębiorstwa społecznego nadaje, w drodze decyzji, wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu albo siedzibę jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej.
Do wniosku o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez podmiot ekonomii społecznej albo jednostkę tworzącą podmiot ekonomii społecznej warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7-9, w szczególności:

 • statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały i regulaminy
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników w wymiarze ½ etatu;
 • oświadczenie, że co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy
 • dokumenty potwierdzające powołanie organu konsultacyjno-doradczego
 • jeśli strona działa przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • potwierdzenie wniesienia opłaty Ponadto, w celu udokumentowania spełnienia przesłanki nieprzeznaczania zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące zasad podziału zysku/nadwyżki bilansowej lub polityki rachunkowości PES.
Wymogi ten nie dotyczą spółdzielni socjalnych
Wnioski o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego można składać:
 • osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Bankowy 3/5 wejście F od alei Solidarności pok. 1 – z dopiskiem Wydział Rynku Pracy,
 • przesyłając wniosek pocztą na adres: Wydział Rynku Pracy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
UWAGA! Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142). Opłata wynosi 10 zł. Opłatę wnosi się do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:
 • nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

W tytule należy wskazać:
 • Opłata od wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.