, , ,

Rozkręć swój biznes społeczny z dotacją na nowe miejsca pracy!

Nic tak doskonale nie definiuje rozwoju przedsiębiorczości społecznej, jak gotowość do tworzenia nowych podmiotów oraz zwiększania zatrudnienia w tych już działających na rynku. Czy Ty i Twój biznes społeczny też jesteście na to gotowi? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – w związku ze zwiększeniem alokacji w projektach Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej IWES-4, ogłaszamy nabór dotacyjny dla podmiotów gotowych do powoływania nowych oraz zwiększenia zatrudnienia w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Dowiedz się więcej i rozkręć z nami swój biznes społeczny!

Kluczowe informacje dotyczące naboru:

 • Do udziału w Konkursie zapraszamy istniejące przedsiębiorstwa społeczne (PS), podmioty ekonomii społecznej (PES) chcące przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne, a także grupy inicjatywne tworzące nowe PS.
 • Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020,00 zł.
 • Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych, które aktualnie wynosi 1 500,00 zł miesięcznie
 • Wsparcie finansowe jest przyznawane w kwocie netto.
 • W ramach dotacji można uzyskać dofinansowanie na stworzenie maksymalnie 5 miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Jeśli Twoja organizacja korzystała już ze wsparcia w ramach projektu (np. doradztwo ogólne, szkolenie, a także doradztwo biznesowe w ramach poprzedniego naboru na dotację) nie ma konieczności ponownego wypełniania formularzy rekrutacyjnych tzn. załączników nr 1, 2 i 3 do Regulaminu rekrutacji.
 • W przypadku znalezienia się na liście rankingowej na miejscu premiującym do dofinansowania, wraz z zatrudnieniem pracowników na stanowiskach dotacyjnych podpisana zostanie umowa o przyznanie wsparcia finansowego i wypłacone wsparcie.

Jaki region jest objęty wsparciem dotacyjnym

Dotacja w ramach niniejszego projektu przeznaczona jest dla nowych i przyszłych przedsiębiorstw społecznych z subregionów:

 • radomskiego, obejmującego powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom
 • ciechanowskiego obejmującego powiaty: ciechanowski, płoński, pułtuski, mławski, żuromiński
 • ostrołęckiego obejmującego powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski

Kto może się zgłosić?

 1. Grupy inicjatywne:
 • osób fizycznych oddalonych od rynku pracy (tzn. osoby bezrobotne, z niepełnosprawnościami, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, osoby usamodzielniane itp.),
 • osób prawnych (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, kościelne osoby prawne itp.).
 1. Podmioty ekonomii społecznej (np. organizacje pozarządowe) dążące do przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy.
 2. Istniejące przedsiębiorstwa społeczne. 

Co zrobić, aby zgłosić się do projektu i otrzymać wsparcie finansowe?

1) do dnia 14 kwietnia 2023 r. złożyć spec. ds. rekrutacji wypełnione dokumenty rekrutacyjne dotyczące projektu realizowanego w odpowiednim subregionie:

 • Załącznik nr 1 do „Regulaminu rekrutacji wraz z zaświadczeniami o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych (w przypadku osób fizycznych) lub załączniki nr 2 i 3 (w przypadku osób prawnych) – nie dotyczy osób/organizacji które brały już udział w projekcie i złożyły powyższe formularze, 
 • Załącznik nr 4. Opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony,
 1. odbyć rozmowę rekrutacyjną ze specjalistą ds. reintegracji, otrzymać pozytywną rekomendację do przyjęcia do dalszej fazy ścieżki dotacyjnej, a następne podpisać umowę szkoleniowo-doradczą (o ile nie została wcześniej zawarta),
 2. pod okiem przydzielonego doradcy biznesowego wypełnić i złożyć drogą mailową na adres mowes@mowes.pl wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplan) w terminie określonym przez mOWES,
 3. poczekać na ocenę wniosku – złożone dokumenty zostaną ocenione przez ekspertów Komisji Oceny Wniosków (KOW), a w drugim etapie oceny grupa inicjatywna zaprezentuje swój pomysł przed komisją.

Gdzie uzyskam więcej informacji

Zasady i wymagania dotyczące ubiegania się o dotację / wypłaty wsparcia można sprawdzić w:

Informacji udzielają także Centra Inkubacji i Rozwoju PES:

 • w Ciechanowie – Dorota Macioch-Kowalska (nr tel. 504 496 939, e-mail: dkowalska(at)cofund.org.pl);
 • w Ostrołęce – Agata Domurad (nr tel. 604 243 272, e-mail: adomurad(at)cofund.org.pl);
 • w Radomiu – Marlena Tchórzewska (nr tel. 798 371 280, e-mail: mtchorzewska(at)cofund.org.pl).

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

_________

Rekrutacja odbywa się w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

– „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 4” 

– „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4” 

– „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 4”