Bezpłatne doradztwo biznesowe

Szukasz pomocy w przygotowaniu biznesplanu, rozwoju organizacji, w planowaniu strategicznym oraz naprawczym, pozyskiwaniu źródeł zewnętrznego finansowania, czy zarządzaniem organizacją. Skontaktuj się z jednym z naszych animatorów i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia doradcy biznesowego mOWES!

Operatorem doradztwa jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Bezpłatne doradztwo w subregionie radomskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektu pn. "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Bezpłatne wsparcie doradcy mOWES skierowane jest do organizacji/osób chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne oraz przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały wsparcie finansowe. Doradztwo dotyczy m.in.: pomocy w przygotowaniu biznesplanu, rozwoju organizacji, pomocy w planowaniu strategicznym oraz naprawczym, pozyskiwaniu źródeł zewnętrznego finansowania, pomocy w zarządzaniu organizacją.
Z bezpłatnego doradztwa biznesowego mogą skorzystać:
  • grupy inicjatywne osób fizycznych i prawnych (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej zainteresowane przekształceniem w przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnieniem osób defaworyzowanych na rynku pracy;
  • przedsiębiorstwa społeczne po otrzymaniu wsparcia finansowego na miejsca pracy, realizujące złożony biznesplan.
Aby skorzystać z bezpłatnego doradztwa biznesowego, prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów z subregionu radomskiego
  • Philipp Zalewski

    Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: