Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ostrołęckim

Wpisy

Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”

Dołącz do naszej akcji i podpisz list do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika – dotyczący ratowania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.

Spółdzielnia Socjalna „KELE”, Ostrołęka.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim– IWES 3” grupa inicjatywna osób prawnych zainteresowana utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego złożyła dokumenty rekrutacyjne i przeszła rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

Otwarty nabór biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem dwóch wniosków.

W dniach 29-30.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano siedem wniosków – biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowozakładanym oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.